ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A mindenkori világgazdasági helyzet, és az infláció miatt az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1. Általános Információk

1.1. A Style Events&Catering H-9422 Harka, Soproni út 57 (a továbbiakban “Megbízott”) mindennemű szolgáltatását kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szerint teljesíti, és szigorúan eszerint jár el a megbízások teljesítése során. Az alábbi szerződés a Megbízott és ügyfelei között létrejött ügyletre akkor is vonatkozik, ha külön nem hivatkoznak erre.

1.2. Minden megbízásra a szerződéskötéskor érvényben lévő ÁSZF alkalmazandó. Ettől való eltérés illetve kiegészítő megállapodás az ügyfelek és a Megbízott közt kizárólag akkor érvényes, amennyiben a Megbízott ezeket írásban kifejezetten megerősítette.

1.3. Az ügyfelek esetleges saját Általános szerződési feltételeit a Megbízott kifejezetten elutasítja, és nem fogadja el még akkor sem, ha ezekről tudomása van. Kivételt csupán az képezhet, ha a Megbízott kifejezetten írásban hozzájárult az ügyfél szerződési feltételeinek érvényességéhez. További ellenvetés a Megbízott részéről az ügyfél szerződési feltételeivel kapcsolatosan nem szükséges, így azok nem irányadóak.

1.4. Abban az esetben, ha a jelen Általános szerződési feltételek egy vagy több bekezdése érvénytelenné, vagy hatálytalanná válna, akkor e rendelkezések érvénytelensége vagy hatálytalansága nincs befolyással a többi rendelkezés érvényességére. Az érvénytelen, vagy hatálytalan rendelkezés helyére automatikusan olyan lép, amely értelmében és céljában az érvénytelen, vagy hatálytalan rendelkezéssel egyezik. Joghézag esetén olyan rendelkezés alkalmazandó, amely a megbízás értelmét és célját illetően megállapításra került volna, hogy ha a feleknek tudomása lett volna a joghézagról.

1.5. A Megbízott ajánlata nem kötelező jogérvényű. A Megbízási jogviszony az ügyfél megrendelését követően a Megbízott visszaigazolásával jön létre.


2. Helyettesítés

2. A Megbízott nagy választékot kínál ajánlataiban illetve menüiben. A feltüntetett fogások szezonális jellege miatt a Megbízott kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy esetleges áruhiány miatt fellépő akadály miatt egy adott fogást illetve annak hozzávalóit minőségben azonos áruval illetve hozzávalójával helyettesítse.


3. Szerződéskötés

3.1. Szóbeli illetve telefonos megegyezések illetve változtatások kizárólag akkor érvényesek, ha a Megbízott ezeket írásban visszaigazolta. Változtatások és kiegészítések szintén kizárólag akkor érvényesek, ha azokat a felek írásban rögzítették. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amennyiben az írásbeliség követelményétől térnének el a felek.

3.2. Amennyiben ajánlatok a megbízó által megadott adatok és / vagy dokumentumok által kerülnek kidolgozásra illetve módosításra, úgy a Megbízott a megbízó által megadott adatok és dokumentumok helyességéért illetve alkalmazhatóságáért nem vállal felelősséget.4

3.3. Az esetleges szükséges hivatalos dokumentumok, engedélyek beszerzése illetve szükséges hivatali bejelentés csak abban az esetben képezik az ajánlat részét és esnek a Megbízott feladatkörébe,
amennyiben ez kifejezetten rögzítésre kerül a Megbízás során.

3.4. A szerzői jogok terveken, ajánlatokon, koncepciókon, recepteken, kizárólag a Megbízottat illetik, hacsak ez nem került másként írásban rögzítésre. Minden további felhasználás, változtatás a Megbízott engedélye nélkül tilos.


4. Szállítás

4.1. A vállalt időpontok (különösen szállítás, rakodás, ételkészítés, felszolgálás stb) betartását a Megbízott kizárólag a normális üzemi munkamenet meglétekor tudja betartani illetve garantálni. Felsőbb erő (vis major), különösképp természeti katasztrófák, viharok, baleset stb. illetve súlyos üzemzavar, továbbá a szerződéskötéskor előre nem látható rendkívüli történések, különösképp sztrájk, hatósági tilalmak, áramkimaradás, áradás, tűzeset, felmentik a Megbízottat a felvállalt kötelezettségei alól.

4.2. Esetleges a rendezvény lebonyolításával kapcsolatban felmerült kifogásokat azonnal közölni kell. A Megbízottal (lehetőség szerint a helyszínen) szóban, de mindenféleképpen legkésőbb a rendezvényt követő három napon belül írásban. Ellenkező esetben a vállalt megbízás illetve a rendezvény hibátlan teljesítését a megbízó a Megbízott részéről elfogadottnak tekinti, így a Megbízott további reklamációt nem fogad el. A megbízó általi nem megfelelő tárolásért (elsősorban eszközök, ételek, italok esetén) a megbízott Style Events & Catering nem vállal felelősséget.

4.3. A megbízó ügyfél illetve harmadik személyek a rendezvény területén ételeket és italokat nem kínálhatnak fel. Ettől eltérő megállapodás kizárólag akkor érvényes, amennyiben ehhez a Megbízott írásban hozzájárult.

4.4. A megbízást lehetőség szerint a Megbízott kell teljesítse. A Megbízott ugyanakkor a megbízás teljesítéséhez jogosult teljes egészében vagy részben alvállalkozókat igénybe venni, illetve a megbízást továbbadni.


5. Felelősség kizárása

5.1. A Megbízott kizárólag szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozott kárért vállal felelősséget. A Megbízott, alkalmazottai és teljesítési segédei felelőssége ugyanakkor minden esetben a megkötött (üzemi) felelősségbiztosítás fedezetével korlátozott

5.2. Az összes a Megbízott által biztosított berendezési tárgy, evőeszközök, gépek stb. az ételek és italok kivételével kizárólag a rendezvény idejére állnak rendelkezésre. A rendezvény lebonyolítását
követően ezeket haladéktalanul vissza kell szolgáltatni a Megbízottnak. Amennyiben a tárgyak késedelemmel kerülnek vissza a Megbízotthoz, a késedelem által érintett időtartamra a Megbízott részére méltányosan megszabott bérleti díjat kell fizetni.

5.3. A Megbízott által leszállított tárgyakért, külön kiemelve poharakat, porcelántárgyakat, evőeszközöket, a felelősség azok teljes és hiánytalan visszaszolgáltatásáig a megbízó ügyfelet terheli. Minden hiány, sérülés, törés költsége a megbízó ügyfelet terheli és a kárt a Megbízottnak köteles megtéríteni.


6. Árak

6.1. A megbízott ajánlatában feltüntetett árak kizárólag az ajánlatban feltüntetett szolgáltatásokra és tételekre vonatkoznak és magyar forintban értendőek. Amennyiben az áruforgalmi adó (áfa) nincs külön feltüntetve, az árak nettó értendőek, amelyhez + törvényi áfa járul.

6.2. Különösen a helyiségek bérlete, rendezvénysátor bérlete, fény- és hangtechnika, dekorációs költségek vagy egyéb intézkedés költsége kifejezetten nem képezik az ajánlat részét, hacsak nincs ez az ajánlatban kiemelten feltüntetve. Ugyanez érvényes a helyszínen esetlegesen fellépő mellékköltségekre, mint helyszíni adók, illetékek, járulékos költségek, ún lelépési díj fizetése a helyszíni vendéglátó egység(ek)nek. A rendezvényhez szükséges esetleges biztosítás megkötése és ennek költségei (hacsak nem lett másképp megállapodva) a megbízót terhelik.

6.3. A Megbízott ajánlatai átalánydíjas átfogó csomagként értendőek, így az ajánlat részét képező szolgáltatások egyenkénti igénybe vétele kizárólag a Megbízott előzetes írásbeli hozzájárulásával  lehetséges.

6.4. Amennyiben a Megbízott az általa elvállalt szolgáltatás/ok elvégzését rajta kívül álló okok miatt csak késedelmesen tudja teljesíteni/megkezdeni, úgy a Megbízott az ezzel járó többletköltséget (pl. plusz személyzet) jogosult a megbízó felé kiszámlázni.


7. Lemondási feltételek

7.1. A megbízás az ügyfél megrendelését követően a Megbízott visszaigazolásával létrejön. Amennyiben az ajánlat elfogadását követően a megbízó által elfogadott ajánlatot a Megbízott írásban(email) visszaigazolta, a továbbiakban az Általános Szerződési Feltételek alapján jár el és az eszerinti jogok és kötelezettségek érvényesek a felekre.

7.2. Amennyiben a megbízó a rendezvény előtti 14 napig lemondja / stornózza a megbízást, úgy a rendezvény végösszegének a 30%-akerül kiszámlázásra.

7.3. Amennyiben a rendezvényt a rendezvényt megelőző 14. és a 3. nap között mondja le a megbízó, úgy a megbízás végösszegének a 70% -a terheli a megbízót és ez az összeg kerül kiszámlázásra.

7.4. 3 napon belüli (a rendezvény megkezdése előtti 72 órán belül) lemondás esetén a rendezvény /megbízás teljes költsége(100%) kerül a megbízó felé kiszámlázásra.


8. Fizetési feltételek

8.1. A megbízó köteles a Megbízottnak legkésőbb a rendezvény kezdete előtt 14 nappal (beérkezve aszámlára) a megbízás teljes összegének az 50 % át a megbízott számlájára átutalni, vagy személyesen átadni. A megbízó által befizetett összeg a Ptk. 6:185. § értelmében foglalónak minősül azzal, hogy a Megbízott a Lemondási feltételek (lásd 7. pont) figyelembevételével magasabb összeget is követelhet illetve a foglalót meghaladó kárát is érvényesítheti.

8.2. A számla végösszegét a megbízó köteles levonás nélkül a rendezvény után 7 napon belül Megbízott számlájára átutalni, vagy személyesen átadni.

8.3. A Style Events&Catering összes követelését az OTP Banknál vezetett (OTP Bank-SWIFT:OTPVHUHB 1173708320129594- IBAN:HU94117370832012959400000000 számlájára kell
levonás nélkül átutalni.

8.4. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki (Magyar Nemzeti Bank) alapkamaton felül cégek  esetén +9,2% magánszemélyek esetén +4% éves késedelmi kamatot számít fel a Megbízott.

8.5. A megbízó nem jogosult hiányos teljesítés miatt fizetést megtagadni és / vagy kifizetést visszatartani, így a megbízó kizárólag jogerősen megállapított vagy a Megbízott által írásban elismert  követelések esetében élhet a felszámítási jogával. A Megbízott mindennemű árújának vagy berendezési tárgyainak visszatartása illetve lefoglalása kizárt.


9. Egyéb rendelkezések

A Megbízó köteles a Megbízottnak minden a megbízás kivitelezéséhez szükséges információt időben megadni és arról gondoskodni, hogy a Megbízott a teljesítés helyszínét időben, valamint a megállapodás szerinti és a teljesítéshez szükséges állapotban átvehesse. Amennyiben a Megbízó ezen rendelkezésnek nem tesz eleget, a Megbízott nem vállal felelősséget a hibátlan teljesítésért és adott esetben a Megbízó köteles a Megbízott kárát, illetve többletköltségét megtéríteni. A megbízó különösképp azért felel a Megbízott fele, hogy a rendezvény helyszínen álljon rendelkezésre erősáram ideértve a szükséges csatlakozást is (380 Volt és 16 amper), amelyet a Megbízott használhat.


10. Bírósági eljárás/Jogvita

10.1. A Style Events&Catering (Megbízott) és az ügyfelei (megbízók) közötti jogvita esetén a Soproni járási Bíróság bír kizárólagos illetékességgel. A Style Events&Catering ugyanakkor jogosult egyéb, például a megbízó lakhelye szerinti illetékes bíróságon benyújtani keresetét.

10.2. A megbízásra kizárólagosan magyar jog alkalmazandó. Ez alól kivételt képeznek a nemzetközi kollúziós magánjogi rendelkezések, amelyek nem mérvadóak.